test

Novi projekti i nove procedure obilježile rad Instituta za onkologiju u 2023. godini

Standard

29/12/2023

12:14

Tokom ove godine u Centru za medikalnu onkologiju, Instituta za onkologiju, započet je proces implementacije projekta Centralne pripreme citostatika. Adaptiran je prostor za tu svrhu, nabavljeni savremeni izolatori i komore te softverski sistem koji će unaprijediti postojeći način rada u Dnevnoj bolnici i omogućiti brže i preciznije doziranje i pripremu hemio, biološke i imunoterapije, ne samo za Institut za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) već i druge organizacione jedinice unutar naše ustanove koje imaju potrebu za ovom terapijom ali i za druge institucije crnogorskog zdravstvenog sistema, saopšteno je iz KCCG-a.

“U cilju što boljeg korišćenja internih resursa zdravstvenog sistema Crne Gore i adekvatnog trijažiranja pacijenta za dopunsku dijagnostičku obradu osnovan je Konzilijum za PET CT u kome osim ljekara Instituta za onkologiju (medikalnih i radiacionih onkologa, te specijaliste nuklearne medicine) učestvuju i ljekari drugih specijalnosti”, kažu u KCCG-u.

Naglašavaju da u Centru za radioterpiju, u kome se oko 95 odsto pacijenata tretira nekom od slikom vođenih savremenih tehnika zračenja (IMRT, VMAT, streotaksična radiohirurgija i sterotaksična radioterapija) u cilju mogućnosti sprovođenja savremenih metoda zračenja i kod pokretnih meta (organa čiji položaj zavisi od faze disanja, pokretljivi organi) započet je proces nabavke 4D CT simulacionog aparata koji je u završnoj fazi. Na samom kraju ove godine započet je proces nabavke novog linernog akceleratora.

Institut za onkologiju
Institut za onkologiju

“Zaokruživanjem ovih projekta omogućićemo uvođenje svih savremenih tehnika zračenja uključujući i stereotaksična zračenja više od tri metastaze u moždanom parenhimu. U tu svrhu je i ove godine formiran Konzilijum za sterotaksično zračenje, gdje se, multidisciplinarnim pristupom uz prisustvo dva radiaciona onkologa i medicinskog fizičara, donosi odluka o bezbjednom zračenju jedna do tri metastaze u moždanom parenhimu sterotaksom, ili se donosi odluka o potrebi za gamma knife u nekoj od refernih ustanova van Crne Gore. Na ovaj način maksimalno koristimo mogućnost pružanja usluga unutar našeg zdravstvenog sistema ali i vršimo adekvantu selekciju pacijenata za potrebe liječenja izvan zdravstvenog sistema Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

U Centru za nukleranu medicinu Instituta za onkologiju je uvedena nova procedura scintigrafije srčane amiloidoze i do kraja godine će biti uvedena i procjena srčane vijabilnosti (perfuzija miokarda u miru sa nitratima). Takođe se kao dopuna dinamskoj scintigrafiji bubrega izvodi procjena brzine glomerulske filtracije sa određivanjem separatnih klirensa.

Tokom 2023. godine obavljeno je ukupno 1.681 hospitalizacija od čega 1.355 na Odjeljenju medikalne onkologije, 41.760 ambulantnih i 9.661 konzilijarni pregled. Urađena je brahiterapija kod 391 pacijenata dok je transkutana radoterapija sprovedena kod 1.478 pacijenata. Urađeno je 2.298 scintigrfaskih procedura.

Ostavite komentar

Komentari (0)