EPCG: Dvojezični javni poziv za prodaju paketa sopstvenih akcija

Elektroprivreda Crne Gore objavila je Javni poziv za prodaju paketa sopstvenih akcija u blok traksakciji.

Iz EPCG navode da na dan 31. mart 2022. Društvo ima 1.006 angažovana radnika, ne uključujući angažovane radnike po osnovu ugovora o delu.

U vlasništvu države Crne Gore je 88,65 odsto akcija EPCG AD, dok su preostale akcije u vlasništvu EPCG AD (10 odsto) i drugih pravnih i fizickih lica 1,35 odsto. Osnovni kapital EPCG AD iznosi 769.927.930 eura.

Društvo u sljedećim kompanijama ima većinsko vlasništvo na dan 31.03.2022: Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica – 100%, Rudnik Uglja AD Pljevlja – 100%, EPCG d.o.o. Beograd – 100%, Zeta energy d.o.o. Danilovgrad – 51%, EPCG-Solar-Gradnja d.o.o. Nikšic – 100%.

2. Opis predmeta

Predmet Javnog poziva je, kako navode iz EPCG, prodaja 11.813.238 sopstvenih akcija EPCG AD Nikšić u blok transakciji.

Minimalna cijena je 7,33 eura/akcija (fer tržišna vrijednost po Elaboratu o procijeni vrijednosti akcija).

Prodaja sopstvenih akcija se, kako ističu, vrši u skladu sa Pravilima o načinu trgovanja blokom akcija (Sl. List Crne Gore“, br. 036/19 od 28.06.2019).

3. Uslovi nadmetanja, sadržaj ponude i rok za dostavljanje ponuda

Iz EPCG navode da će se odabir najpovoljnije ponude sprovesti putem nadmetanja sa potencijalnim kupcima koje uzmu učešće po uslovima iz predmetnog javnog poziva.

 Pravo da učestvuju na nadmetanju imaju:

 · Energetske kompanije instalisanih kapaciteta najmanje 1000 MW ili sa osnovnim kapitalom najmanje 500.000.000 eura ili

· Investicioni fondovi koji se kotiraju na organizovanom tržištu kapitala, ima pozitivan finansijski rezultat u poslednje 3 godine, kapital od najmanje 1.000.000.000 eura, i ulaganje u energetski sektor minimalno 100.000.000 u zadnjih 5 godina.

· Ponuđač je u obavezi da uz prijavu dostavi Originalnu bankarsku garanciju, bezuslovno „bez prigovora“ i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja minimum 60 dana od dana otvaranja ponude na iznos od 5% investicione vrijedonosti sopstvenih akcija iz tačke 2 Javnog poziva. U slučaju da izabrani kandidat odustane od potpisivanje Ugovora o kupovini akcija, Elektroprivreda Crne Gore će izabranom kandidatu istu aktivirati.

 U postupku nadmetanja može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice/a tog privrednog subjekta ima prebivalište.

2) u postupku nadmetanja može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa važećim zakonskim propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Učesnici u nadmetanju, kako je objašnjeno, dužni su dostaviti ponuda u koverti sa oznakom „Ponuda po Javnom pozivu za prodaju paketa sopstvenih akcija EPCG AD Nikšić u blok transakciji“ i „NE OTVARAJ, prije zvaničnog zasijedanja Komisije za sprovođenje postupka“.

Ponuda treba da sadrži:

– Podatke o zainteresovanom licu koje podnosi ponudu: naziv, sjedište, adresu, PIB, ime  prezime i funkciju odgovornog lica;

– Dokumentacija/Dokazi kojom se dokazuje ispunjenost uslova za učešće po Javnom pozivu za prodaju paketa sopstvenih akcija EPCG AD Nikšić u blok transakciji iz stava 2., 3. i 4. ove tačke Javnog Poziva;

– Ponuđenu cijenu po akciji.

Ponuda se, navode oni, dostavlja neposredno ili putem pošte, na adresu Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Ul. Vuka Karadžića br. 2, 81400 Nikšić, zaključno sa 12.08.2022. godine do 10:00 časova.

4. Vrednovanje ponuda izvršiće se po kriterijumu:

Najveća ponuđena vrijednost ukupne blok transakcije je 100 bodova.

“Ako se utvrdi da dva ili više ponuđača imaju isti broj bodova, najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati ponuđač čija je ponuda stigla prva u vremenu.

Ispunjenost uslova sa Javnog poziva za prodaju paketa sopstvenih akcija u blok transakciji ocjenjivat će se nakon prijema i otvaranja Ponuda.

Ponude koje ne sadrže sve naprijed navedene elemente iz tačke 2 i 3 ovog Javnog poziva odbaciće se kao neuredne i neće se razmatrati prilikom utvrđivanja rang liste kvalifikovanih ponuđača.

Neblagovremene ponude, kao i  ponude uz koje nijesu priloženi traženi dokazi   (neuredna ponuda), biće odbačene i neće se razmatrati u postupku izbora ponuda i iste će biti vraćene ponuđaču”, dodaju iz EPCG.

Kako dodaju, Komisija za izbor specifičnog kupca u postupku otuđenja sopstvenih akcija zadržava pravo da izmjeni, promijeni ili poništi Javni poziv u bilo koje vrijeme.

U slučaju odustajanja prvorangiranog-boljerangiranog ponuđača od svoje ponude, EPCG AD Nikšić ćeprihvatiti da sa sljedećim rangiranim ponuđačem  zaključi predmetni ugovor.

Javno otvaranje, kojem mogu prisustvovati svi ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici održaće se dana 12.08.2022. godine u 10 časova (po lokalnom vremenu) u Nikšiću.

Svi učesnici na Tenderu treba da dostave Komisiji svoje adrese i e-mil za prijem pošte, u svrhu prijema informacija i korespondencije u vezi Javnog poziva.

5. Ostale informacije

Odluku o izboru strateškog kupca donijeće Skupština akcionara Društva, na osnovu predloga Komisije koja je sprovela postupak prodaje,

U slučaju odustanka od zaključenja Ugovora o kupovini akcija podnosioci ponuda, ni bilo koje pravno niti fizičko lice neće imati pravo da zahtijevaju bilo kakvu naknadu štete i troškova nastalih kao direktna ili indirektna posledica učešća na ovom Javnom pozivu.

EPCG, osnovana 1999. godine za proizvodnju i snabdijevanje električnog energijom raspolaže kapacitetima za proizvodnju ukupne bruto instalisane snage 877,38 megavati te da obuhvata TE Pljevlja, HE Perućica i Piva, te male hidroelektrane Podgor, Rijeka Mušovica, Rijeka Crnojevica, Lijeva Rijeka i Šavnik. Na posljednji dan marta je, kako se navodi u oglasu, bilo angažovano 1.006 radnika, ne uključujući angažovane po osnovu ugovora o djelu.

Preuzmite našu aplikaciju

NAJNOVIJE

ZA SEDAM DANA POČINJE SEA DANCE: Ljeto će produžiti...

Omiljena umjetnica ovih prostora Konstrakta prvi put...

Preuzimanje Željezare da se završi do 1. septembra

Predstavnik radnika Željezare Ivan Vujović kazao je za Televiziju Crne Gore da su...

Crnogorski PEN centar: Abazović još jednom bahato crta metu...

Njihovo saopštenje prenosimo integralno: "Nasred śednice Parlamenta Crne Gore Abazović...

Čanak o Abazoviću: Po običaju laže

„Kaže Dritan Abazović u Skupštini Crne Gore da me crnogorska opcija dovodi u...

Abazović: Sve se dešava zbog zaplijenjenih Bemaksovih cigareta, politički...

- Ta kompanija osnovala je M portal. Taj M portal nije samo jedan mediji, nego je takozvani...

NAJČITANIJE

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Pregledajte sve komentare