test

Masovna zapošljavanja u GLAVNOM GRADU: Gradska uprava angažovala ljude na već popunjena mjesta, UPRAVNA INSPEKCIJA ćuti

I. Đoković

04/10/2023

06:25

U Glavnom gradu od kad je nova politička garnitura preuzela upravljanje Podgoricom, nezakonito je potpisano na desetine ugovora o djelu, kojima je ovakvim zapošljavanjem nova gradska uprava namirivala data predizborna obećanja.

Zbog desetina Ugovora o djelu, koje je uprava Glavnog grada bukvalno štancala, Upravna inspekcija je od gradske uprave zatražila na uvid i zakonsku provjeru svih potpisanih Ugovora.

Povodom ovog zahtjeva portal Standard je kontaktirao Upravnu inspekciju, sa pitanjima da li su im dostavljeni svi potpisani ugovori, i da li je ta inspekcija na osnovu dostavljenih ugovora utvrdila nezakonite radnje?. Odgovor nismo dobili.

Novo rukovodstvo Glavnog grada do danas je angažovalo 38 osoba po osnovu Ugovora o djelu radi obavljanja poslova za koja su radna mjesta propisana aktom o sistematizaciji i koja su popunjena.

Glavni grad je organizovan tako što ga čine 12 organa uprave, četiri posebne službe i 10 stručnih službi.

S tim u vezi, nadležnosti organa uprave/ posebnih i stručnih službi su raznovrsne pa je potreba za angažovanjem ljudi po osnovu Ugovora o djelu za obavljanje poslova iz nadležnosti tih organa uprave i službi nezakonita.

Direkcija za imovnu angažovala osobu da prati pristizanje elektronske pošte

Tako su prema dostupnim podacima u Direkciji za imovinu Glavnog grada potpisana četiri Ugovora o djelu i to sa Bojanom Kneževićem,Lidijom Milić, Vidosavom Kovačević i Natašom Despotović.

Lidija Milić je angažovana radi obavljanja pravnih radnji u oblastima koje se odnose na rješavanje imovinsko pravnih odnosa izmedu Glavnog grada i trećih lica, dok je sa Vidosavom Kovačević potpisan ugovor radi evidencije imovine koju koristi i sa kojom raspolaže Glavni grad, unosi podatke u registar nepokretnosti, pribavlja podatke za evidenciju imovine.

Bojana Kneževića su prema Ugovoru o djelu angažovala radi evidencije imovine koju koristi i sa kojom raspolaže Glavni grad, čuvanja dokumentacije o imovini Glavnog grada, vođenju evidencije o eksproprijacijama, unošenja podatak u registar nepoketnosti, pribavljanja podataka za evidenciju imovine, a Natašu Despotović radi vršenja stručno administrativnih poslova, evidencije prijema stranaka, dostavljanja pristiglih podnesaka na dalje postupanje, vodenja internih knjiga i praćenja elektronske pošte

Navedeni Ugovori o djelu su nezakoniti s obzirom da osobe angažovana po osnovu ovih ugovora obavljaju poslove koja su u nadležnosti Direkcije za imovinu i za koja su sistematizovana radna mjesta Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ovog organa uprave Glavnog grada.

S tim u vezi, navedene osobe obavljaju poslove osobe koje su već zapošljene za stalno!

Služba Skupštine Glavnog grada angažovala još jednog administratora društvenih mreža

Za razliku od Direkcije za imovinu u službi Skupštine Glavnog grada su potpisali dva Ugovora o djelu i to sa Anom Šušović i Majom Vulaš.

Šušović je u službi Skupštine Glavnog grada angažovana radi obavljanja poslova koji se odnose na poslove iz oblasti radnih odnosa u Službi i sravnjavanje teksta objavljenih akata Skupštine sa izvornim tekstom, dok je Vulaš zaposlena na određeno vrijeme kako bi obavljala poslove koji se odnose na komunikaciju sa medijima, istraživanje javnog mnjenja, administraciju društvenih mreža i učestvovanja i izradi informativnih materijala.

Kao i Ugovori koje je Direkcija za imovinu potpisala i ovi ugovori su nezakoniti jer Šušović i Vulaš obavljaju poslove na pozicijama na kojim su već zapošljene druge osobe i to za stalno.

Služba gradonačelnice zaposlila pravnika za poslove koji nisu u njenoj nadležnosti

Služba gradonačelnice je takođe zapošljavala ljude po osnovu Ugovora o djelu. Ta služba je zaključila šest ugovora od čega se ističe onaj potpisan između zamjenika gradonačelnice Luke Rakčevića i Saše Šćekića, VSS,diplomirani pravnik-radi obavljanja poslova koji se nijesu u okviru djelatnosti i nadležnosti Službe gradonačelnice!

Osim ovog ugovora u Službi gradonaćelnice potpisani su ugovori i sa Irenom Vučić Popović, Draženkom Laketić, Filipom Radovićem i Nikolom Angelovskim.

Sa Irenom Vučić Popović Ugovor o dopunskom radu je zaključen radi obavljanja poslova koji se odnose na analizu internih akata organa uprave i službi Glavnog grada te davanja pravnih mišljenja u cilju unapređenja istih, i za koji je određena naknada od 300 eura.

Gradonačelnica Olivera Injac potpisala je ugovor sa Draženkom Laketić, radi obavljanja poslova koji se odnose na izradu i implementaciju medijskih strategija i za to odredila naknaduod 850 eura, dok je Filip Radović angažovan na određeno vrijeme na poslovima koji se odnose na analizu uspješnosti rada organa uprave i službi.

Poslovi koji se odnose na analizu internih akata organa uprave i službi Glavnog grada te davanja pravnih mišljenja u cilju unapređenja istih i poslovi koji se odnose na sprovođenje aktivnosti na identifikaciju tržišta i privlačenju novih investitora, su poslovi za koja su sistematizovana radna mjesta u Službi i koja su popunjena.

S tim u vezi Ugovori po osnovu kojih su angažovani Nikola Angelovski i Irena Vučić Popović su nezakoniti, posebno iz razloga što obavljaju poslove ljudi koji su zapošljeni za stalno u Glavnom gradu.

Ugovori koje je zaključio zamjenik Rakčević su takođe nezakoniti, posebno zbog činjenice da se predmet Ugovora ne utvrđuje.

Da li će Upravna inspekcija reagovati i utvrditi sve nepravilnosti i kršenja zakona prilikom zapošljavanja u podgoričkoj gradskoj upravi ili će ostati nijema, baš kao i na pitanja portala Standard?

Izvor (naslovna fotografija):

Ilustracija

Ostavite komentar

Komentari (1)

Life

04 Oct. at 09:07

Gle Vučić armije botova na zadatku o trošku poreskih obveznika. Pa zato ne radi čistoća, vodovod je napregnut mada je bio skockano preduzeće, a agencija za razvoj zarobljena sičijom senića.

Bravo za ubijanje Pdg. Injac i Borovinić Bojović pokazale da su zapuštenost i raspuštenost, koji vode intelektualnoj zakržljalosti, jedini “assets” koji žele u Pdg. Sramno.